2020 cirodan dolayı silah taşıma ruhsatı
2020 cirodan dolayı silah taşıma ruhsatı

2019 YILI İTİBARİ İLE YILLIK SATIŞ TUTARI (CİROSU) 17.900.000 TL VEYA YILLIK KURUMLAR VERGİSİ 283.000 TL VEYA YILLIK VERGİSİ 141.000 VE DAHA FAZLA ÖDEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER (Md.9/h) ( CİRO VE VERGİ MİKTARI HER YIL YENİDEN BELİRLENİR.)

 

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüklerine, bu ilçelerin Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir. polis bölgesinde ikamet edenler, aşağıda yazılı belgelerle, Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise, İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir. 1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.) 2- Yarım kapak karton dosya, 3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir, 4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu). *Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır. 5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır) 6- Süresi dolan taşıma/bulundurma ruhsatlarının yenilenmesi veya bulundurma ruhsatlı silahlarda adres değişikliği gibi işlemlerde, silahlar yol belgesi alınmak suretiyle tespit için ruhsat veren birime getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde silah ve fatura aslının 60 gün içerisinde ruhsat düzenleyen birime ibrazı zorunlu olup, bu sürenin aşılması halinde adli işlem başlatılır. MKE Kurumundan alınan silahlar için düzenlenen fatura düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün süre ile yol belgesi yerine geçerli olup, 7 günden sonra yapılacak nakillerde ruhsat verecek birimden yol belgesi düzenlenmesi gerekir. 7- 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek, (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.) 8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. ) 9- Mükellefiyeti ve yıllık net satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı veya yıllık vergi tutarını gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı), 10- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, 11- Oda kayıt belgesi. (Bağlı Bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Sanatkarlar, Kuyumcular Odası vb.) 12- Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 2000 (iki bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek. 13- Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır. 14-60 TL Tutarında Silah Taşıma Ruhsatı Kart Ücreti Dekontu (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü; T.C. Ziraat Bankası İskitler Şubesi IBAN:TR48 0001 0007 1357 6978 9551 83 veya Hesap No: 57697895-5183 yatırılacaktır) *Kesinlikle EFT, Havale, Mobil/ İnternet Bankacılığı ve ATM den Yapılan İşlemler Kabul Edilmiyor. Sadece Banka gişelerinden yapılan işlemler kabul edilmektedir. *Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün kurumsal hesabına yatırılması durumunda bankada işlem ücreti alınmamaktadır. *MKE Kurumundan yeni silah alımlarında MKE tarafından Silah Faturası Kesildikten sonra; Silah Devir İşlemlerinde Noter Satışı yapıldıktan sonra; Silah Ruhsatı Yenileme İşlemlerinde Silah Tespiti yapılırken kart ücreti dekontu verilmeden yeni ruhsat kartınızı alamıyorsunuz.